ULUDAĞ MÜNAZARA TOPLULUĞU

Merhaba arkadaşlar!.

Uludağ Münazara Topluluğu kuruldu!.10/26/2009

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Kanun Numarası : 3713
Kabul Tarihi : 12/4/1991
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Terör Suçları
Terör tanımı

Madde 1 - Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya
tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini,
siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin var-
lığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenli-
ğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.
Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etra-
fında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.
Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda
geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.
Terör suçlusu

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getiril-
miş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber
veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensu-
bu olan kişi terör suçlusudur.
Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suç-
lusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.
Terör suçları

Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171
ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır.
Terör amacı ile işlenilen suçlar

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yazılı suçlar,
b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,
1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sa-
yılır.
Cezaların artırılması

Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili
kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para ceza-
ları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda,
gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı
aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sınır ağır hapiste 36,
hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez.
Açıklama ve yayınlama

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğu-
nun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından
suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanla-
ra beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açık-
layanlar veya yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para
cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3
üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine
de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarı-
nın, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının,
mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış
tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimil-
yon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verile-
cek cezanın yarısı uygulanır.(1)
Terör örgütleri

Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313,
314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci
maddesinin kapsamına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar
veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla
kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para
cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım eden-
lere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa
bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon li-
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya
bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğre-
tim kurumlarında veya öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılır-
sa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.
Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukla-
rı tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan
bu kuruluşların mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)
Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680
sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile iş-
lenmesi halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,bir önce-
ki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler
ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkute-
nin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası
verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin
sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)
--------------
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eser-
ler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük
mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin
31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş o-
lup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihin-
den başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden,Ana.
Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı
eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı
günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.
Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.


Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş
yapılamaz. Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan
üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlen-
mesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun
3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca
sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış
miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak, bu para cezaları
yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine
verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası hükmolunur.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevku-
teler dışında basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde,
sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki
yıla kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası
hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi ha-
linde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne
kadar yayından men'ine karar verilir.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yargılama Usulleri
Görevli mahkeme

Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak
edenler hakkında bu Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18, K.:1992/20 sayılı
kararı ile.) (1)
Gözetim süresi

Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)
Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanık-
ların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen
zabıta amir ve memurları, zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak din-
lenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,
K.:1992/20 sayılı kararı ile.) (1)
Erteleme ve paraya çevrilme

Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para
cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.
(Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca
verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.
Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları ihbar edenlerin hü-
viyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etme-
dikçe açıklanamaz.
-------------------------
(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.
Müdafi tayini (1)

Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,
K.:1992/20 sayılı kararı ile) (2)
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile
bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu
iddia edilen suçlardan dolayı aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat
bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak
ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.
(Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20
sayılı kararı ile.)(2)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı
Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası

Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanların cezaları,tek
kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında
infaz edilir.
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına
ve diğer hükümlülerle haberleşmesine engel olunur.
Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden
(...)(3) diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler.
Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada göste-
rilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hü-
kümleri tutuklular hakkında da uygulanır.
Şartla salıverilme

Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlardan, Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar
verilenler 36 yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını,
diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük sü-
resinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları tak-
dirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.
Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara teşebbüs su-
çundan veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunan-
lar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu di-
siplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar, hükümlerinin kesinleşme
tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla
salıverilmeden yararlanamazlar.
Bu hükümlüler hakkında,647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu
maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Ceza ve tutukevi inşaatı

Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye
ve zabıta nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89
uncu maddesi hükümleri uygulanır.
--------------------------
(1) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken, 18/11/1992 tarih ve 3842 sayılı
Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.
(3) Bu aradaki "...Şartla tahliyelerine 3 yıldan az kalmış olanlar..." ibaresi
Ana.mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile
iptal edilmiş olup, sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ödüllendirme

Madde 19 - İçişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç
faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimlikleri-
ni bildirenlere 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında
Kanun hükümlerine göre para ödülü verilir.
İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır.
Koruma tedbirleri

Madde 20 - Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa
eden adli, istihbari, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları,Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları,terör suçlularının mu-
hafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri hakim ve savcıları ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör
örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların aydınla-
tılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri
Devlet tarafından alınır.
(Değişik: 10/3/1993-3871/1 md.) Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik
cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değiştirilmesi dahil, nüfus kayda, ehliyet,
evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işlemi-
nin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal
güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır.Korumaya
alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunan-
lar; görev yaptıkları Bakanlık veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konutlardan
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca rayiç kiralar dikkate alınarak tespit olunacak
kira bedeli ile kiralama esaslarına göre yararlandırılır.
Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.
Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir
yönetmelik ile belirlenir.
Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri,görevlerinden ayrılmış olsalar dahi
terör suçluları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bu-
lan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya yetkilidirler.
Yardım (1)

Madde 21 - Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevle-
rini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmaların-
dan dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya
öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;
a) (Değişik: 28/21995 - 4082/6 md.) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müs-
tehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan
emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri ha-
linde ise,dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken ha-
reketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede
malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı
üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi
emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak ya-
pılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazi-
neden tahsil edilir.
b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul
olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları
Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir
yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu
konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli ko-
nutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt-
içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışın-
daki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri
halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.
c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar
ile bunların dul kalan eşi,eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hak-
kında da uygulanır.
-----------------
(1) Bu madde başlığı, 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi
ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
d) (Değişik: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Malul olanlar, ölenlerin dul kalan eş-
leri ile dul ve yetim bırakmadan ölenlerin anne ve babaları, yuriçinde Devlet
Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt
araçlarında ücretsiz seyahat ederler.
e) (Değişik:28/2/1995 - 4082/6 md.) Eksilen vücut organları, yurtiçi veya
yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlat-
tırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar,
yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında tedavi ettiri-
lirler.
g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan
aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunma-
dığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde
parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır.
baktırılır ve tedavileri yaptırılır.
h) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yukarıdaki (e),(f) ve (ç) bentlerinde be-
lirtilen haklardan, terörle mücadelede görev ifa ederken yaralanarak veya sakat-
lanarak haklarında 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümleri uygulanmış olan
erbaş ve erler de aynen yararlanırlar.
ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.) Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltı-
lan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimle-
ri süresince Başbakanlıkça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan
karşılıksız burs verilir. Burs verilen öğrenciler hakkında 351 sayılı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uy-
gulanmaz.
Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik kurumları
mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer hak-
lardan da yararlanamazlar.
Terörden zarar gören diğer kişilere yardım

Madde 22 - (Değişik: 13/11/1995 - 4131/2 md.)
Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından
yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve
orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardı-
mın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak
kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.)
A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı
ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile söz-
leşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 0.5'ini, bu Kanunun 1 inci mad-
desinde yazılı tetör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile
er ve erbaşların varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da
yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek ki-
şileri işe almak veya atamak zorundadırlar.
7220 - 1

İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek,
bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini
gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, du-
rumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle gö-
revlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama
izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya
işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin istihdamında takip
edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüş-
leri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede mamul olan kamu görevlileri ile
er ve erbaşların varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yok-
sa kardeşlerinden birisini veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanları,
Talep halinde, işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerle-
rinde (aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulunanlar için toplam işçi
sayısı dikkate alınır.) % 2 oranında, daimi işçi statüsünde, istihdam ile yüküm-
lüdürler.
Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alı-
nır. % 2'nin hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım
ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir.
İlgili idarelerce, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya ve-
killeri hakkında, çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl
için tespit edilen asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istih-
damında takip edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları-
nın görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay
içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren, çalıştırmak zorun-
da olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar.
7220 - 2
Ek Madde 2 - (Ek : 29/8/1996-4178/3 md.)
Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine
itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti
görevlileri, failleri etkisiz kılmak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe
karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle;
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gere-
ken cezalarının on yılını,
b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezaları-
nın sekiz yılını,
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmiş olanlar hükümlülük
süresinin beşte birini,
Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri
olmaksızın şartla salıverilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katı-
lır.
Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2
nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu
olan sanıklardan;
a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına,
b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına,
Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle geçici
1 inci maddede belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar,Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde,
1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca,
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,
3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince
veya Başsavcılıklarınca,
Salıverilirler.
Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan
sanıkların yargılamaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya
hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir. Yapılan yargılama so-
nunda mahkümiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıverilme hükümleri uygulanır.(1)

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, Geçici 1 inci madde
hükümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketle-
rinden dolayı disiplin cezası aldıkları takdirde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tev-
kifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre di-
siplin cezaları kaldırılmadığı sürece,Geçici 1 inci madde hükümlerinden istifa-
de edemezler.


Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar;
a) (İptal: Ana. Mah. 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15,K: 1991/22 sayılı Kararı
ile)
b) Türk Ceza Kanununun 125,(...) (2) 403,404/1,405,406,407,414,416/İlk ve
418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, (3)
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen
Cürümler" başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile
Bankalar Kanununa aykırı hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar,
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet
ederek menfaat temin edenler; usulsüz,yolsuz ve gerçek dışı işlemlerle ihracat,
ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi,faiz farkı ve
benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda be-
lirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşı-
lıkları ve bunların fer'ilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdir-
de,
d) Askeri Ceza Kanununun 55,56,57,58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları
işleyenler,
Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu
maddede sayılan suçlar dolayısı ile verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu
hükümlüler hakkında;
Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hü-
kümlüler 15 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş
olanlar hükümlülük süresinin 1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup olma-
dıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de, hesaba katı-
lır.
Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2
nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.
-------------------------------------
(1) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki "Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya
hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir." hükmü Ana. Mah.'nin
31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile iptal edilmiş
olup, iptal hükmü, sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tari-
hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
(2) Bu aradaki"... 146 (son fıkra hariç), ..." hükmü, Anayasa Mahkemesinin
19/7/1991 tarih ve E: 1991/15, K : 1991/22 sayılı Kararı ile iptal edilmiş-
tir.
(3) Bu bent, Anayasa Mahkemesinin 8/10/1991 tarih ve E: 1991/34, K: 1991/34
sayılı kararıyla Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi yönünden, 8/10/1991
tarih ve E: 1991/36, K : 1991/35 Sayılı kararı ile de Türk Ceza Kanununun
414 ve 418/2 maddeleri yönünden iptal edilmiştir. Bent ayrıca Ana. mah'nin
31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararıyla Türk Ceza Yasa-
sı'nın 404/1, 405, 406, 407, 416/1 ve 418/1 maddeleri yönünden iptal edilmiş
olup, iptal hükmü, sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tari-
hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf
hükmü hariç) ve Geçici 3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygu-
lanır. (1)
Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin
(g) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici mad-
deler hükümlerinden istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren iki yıl içinde yurda girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve
hudut kapılarından girişleri engellenemez.

Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör su-
çundan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir-
mesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi, 1/1/1968 tarihinden itibaren
bu madde şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden
aybaşından geçerli olarak uygulanır.

Geçici Madde 9 - (İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,
K.:1992/20 sayılı Kararı ile.)(2)
Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 23 - a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu,
b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun,
c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri,
d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bent-
leri ile 6 ncı maddesinin 2 numaralı bendi,
e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında
Kanun",
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca
mahkum edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
ay içinde hükmü veren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713
sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle mahkumiyet süre-
lerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü
ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli karar verilir.
--------------------------
(1) Bu maddedeki "...son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü
hariç..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.1992/20
sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup,sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayım-
landığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.
(2) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder